1
Bạn cần hỗ trợ?
Friday,day 14 month 12 year 2018
Trường Đại học Vinh tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
14/12/2018
Sáng ngày 14/12/2018, Đảng ủy Trường Đại học Vinh đã tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
CONTACT DETAILS
09:53 28/02/2018
HIGH SCHOOL FOR GIFTED STUDENTS
Web link